Boeteviering VT, 2023

By 10 februari 2023 No Comments
[featured_image]
Downloaden
Download is available until [expire_date]
  • Versie
  • Downloaden 2
  • Bestandsgrootte 75.62 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 10 februari 2023
  • Laatst geüpdatet 10 februari 2023

Boeteviering VT, 2023

Boeteviering op weg naar Pasen

Openingswoord (voorganger)
Welkom aan jullie allen in de boeteviering tijdens deze Goede Week op weg naar Pasen: het feest van Jezus’ verrijzenis maar ook van ons nieuw leven.
Het is heilzaam dat wij ons deze dagen door het lijden van de Heer laten raken. Hij gaf zijn leven als uiterste teken van liefde voor ons. Het is slechts op het ogenblik dat wij ons geborgen weten in Zijn liefde, dat wij durven kijken naar onze eigen gebrokenheid en kwetsbaarheid. Het is bevrijdend als we hier eerlijk durven bekennen dat wij zwakke, zondige mensen zijn. Dan kunnen we de nood voelen aan vergeving en barmhartigheid. Dan kunnen we iets ervaren van nieuw leven, een voorsmaak van Pasen: verrijzenis.

Psalm 103
Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,
Eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Want wat de hemel is voor de aarde,
Dat is uw liefde voor hen die geloven.
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij de vergeving van alle zonden,
Recht en gerechtigheid voor deze wereld.
Gij de vergeving van alle zonden,
Geef ons vandaag een teken van liefde.
Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
Dat wij uw mensen zijn, Gij onze God.
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
Eeuwige God, wij willen U zien,
Geef ons vandaag een teken van liefde.
(GvL Psalm 103 iii)

Wij lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (5,14-20) (lector)

De liefde van Christus laat ons geen rust,
sinds wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen
en dat dus alle mensen gestorven zijn.
En Hij is voor allen gestorven,
opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem die voor hen is gestorven en verrezen.
Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar menselijke maatstaven. En al hebben wij Christus ooit op zulke wijze beoordeeld,
dan nu toch niet meer.
Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping:
het oude is voorbij, het nieuwe is er al.
En dit alles komt van God,
die ons door Christus met zich heeft verzoend
en ons de dienst van de verzoening heeft toevertrouwd.
Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!

Voorganger
‘Laat u met God verzoenen’. Het klinkt mooi. Maar soms zitten wij hopeloos vast en raken er niet uit. We voelen ons verlamd en kennen nog zo weinig vreugde. Op dit moment zitten we hier samen in deze ruimte, bewust van dezelfde nood aan bevrijding. Het kan ons helpen wanneer wij vandaag vanuit ons geloof durven opkijken naar het kruis, maar vooral naar de gekruisigde: Hij lijdt onder de bespotting, onder de brutale kruisiging. Zelfs dan bidt Hij nog: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Luc. 23, 34).

In Jezus toont de Vader ons heel concreet Zijn barmhartige liefde:
Liefde die je optilt,
liefde die je geneest,
liefde die je herschept en doet verrijzen.
Hij geeft je moed en vreugde,
Hij sticht nieuwe verbondenheid en vrede:
alles wat je nodig hebt om opnieuw te kunnen verdertrekken
met een nieuw perspectief op voller leven.

Lector
Laten wij zingend bidden om tot inkeer te komen:

Wek mijn zachtheid weer,
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.
(GvL 650)

Lector
Jezus zegt: Boven al bemin één God.
Hij is het die mij schept en leven geeft, mij draagt en liefheeft.
Hoe ervaar ik God in mijn leven?
Welke plaats geef ik Hem in mijn leven?
Maak ik tijd voor Hem in mijn dagdagelijks leven?
Hoe betuig ik Hem mijn dankbaarheid?
Wat betekent eucharistie voor mij?
En de communie?

Jezus zegt: Bemin uw naaste als uzelf.
Heb ik oog voor mijn naaste?
Laat ik me raken door leed van mensen of sluit ik me af in onverschilligheid?
Kan ik mensen vergeven?
In welke mate ben ik dienstbaar?
Kan ik ook financieel delen in de vele zorgen van onze wereld?
Kan ik tijd maken voor anderen of sluit ik me op in mijn eigen wereldje?
Ben ik vlug in mijn oordeel of veroordeling in plaats van te begrijpen en te verontschuldigen?
Laat ik me leiden door jaloersheid, onverdraagzaamheid of luiheid?
Wat komt er nu nog bovendrijven waar ik vergeving voor nodig heb?
...

Lector
Laten we zingend bidden om tot inkeer te komen:

Wek mijn zachtheid weer,
Geef mij weer de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het licht niet haat.

Voorganger
Bidden wij nu samen:
Vader, Uw Zoon heeft op het kruis gebeden om vergeving.
Schenk ook ons vandaag vergiffenis.
Herschep ons,
Maak ons nieuw.
Dat wij met uw Zoon verrijzen tot nieuw leven,
bewogen door uw Geest van verzoening.
En maak ons opnieuw tot uw volk van hoop in deze moeilijke wereld.

Lector
Als wij willen kunnen wij naar voor komen om het geschenk te ontvangen van God die door de priester ons zegt: ‘Ik vergeef je’ en ons de handen oplegt.
Je kan tot bij de priester komen en hem je wil tot bekering uitdrukken: je zondigheid willen afleggen en ook allen vergeven die jou verdriet hebben aangedaan. Hij zal je onder de handoplegging jouw zonden vergeven.

Ondertussen kan er zachte muziek worden gespeeld.

Nadien zingen wij samen:

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
Gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
En zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
(GvL 421)

De voorganger tot slot
Laat ons nu samen als nieuwe mensen in vrede naar het feest van Pasen opgaan. De geest van Jezus moge ons inspireren om als verzoende mensen anderen te ontmoeten. Daartoe zegene jullie God onze Vader, de Zoon en de heilige Geest. Ga dan heen in vrede.

Bob Van Laer OFM