Het Tijdschrift voor Verkondiging geeft bijbeluitleg en voor elke zon- en feestdag een preek. De behandelde schriftlezingen zijn die volgens het Romeins Lectionarium, dat nauw verwant is aan de huidige protestantse leeswijze. De lezingen krijgen een grondige, gedegen exegese door bijbelwetenschappers van naam. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld, geschreven door priesters, predikanten en geestelijk verzorgers, die in hun overweging of meditatie de link met de gelovige praktijk leggen. De auteurs echter stammen uit de brede oecumene.

In dit onderdeel verschijnen voor de komende maanden steeds preekvoorbeelden, met een uitgebreide inleiding. In ‘archief’ zijn de volledige edities vanaf 2009 te downloaden.

 

Redactionale

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Jezus verkondigt in Galilea  Gods goede nieuws:
De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen (diakoneo)
en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
(Marcus 1,1.14v; 10,45).

Geachte lezers en lezeressen van Tijdschrift voor Verkondiging – digitaal,

Aan het begin van de nieuwe jaargang, de drieënnegentigste, wens ik u namens de redactie een zalig en gezegend 2021 toe.
Tijdschrift voor Verkondiging is door iedereen – gratis – te downloaden of uit te printen. Van deze service wordt tot onze vreugde zeer veel gebruik gemaakt.
De besturen van de Nederlandse en de Vlaamse Minderbroeders Franciscanen maken dit mogelijk en hopen

     met dit project nog lange tijd onze diensten te kunnen blijven aanbieden voor een
     eigentijdse verkondiging en daarmee een eigen franciscaanse bijdrage te leveren
     aan de kerk in met name Nederland en Vlaanderen.

Elke maand word de website bij de tijd gebracht, zodat de bijdragen ruim één maand voor de desbetreffende zon- en feestdagen beschikbaar zijn. De website wordt ondersteund door een nieuwsbrief, met reminders van deze verversingen en eventueel ander nieuws. Wie graag deze nieuwsbrief ontvangt kan zijn/haar e-mailadres opgeven bij: aanmelden voor updates (de knop helemaal bovenaan).

Op de eerste zondag van de Advent (29 november 2020) is het huidige B-jaar liturgisch al begonnen. Dit liturgisch jaar gaan wij aan de hand van Tora, Profeten en Geschriften vooral in de leer bij de evangelist Marcus, die sterk benadrukt dat de Mensenzoon niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen (10,45; 11,13-31; 15,41). De diaken Jezus nodigt zijn leerlingen – ons – uit om in dienstbaarheid recht te doen aan de ander (naaste en vreemdeling).

Opperrabbijn Jonathan Sacks (+ 2021, Moge het gedenken van hem ons tot zegen zijn!) geeft een indringende omschrijving van wat dit concreet kan betekenen:

Als iemand te weinig heeft, geef dan. Als iemand eenzaam is, nodig hem dan uit bij je thuis. Als iemand die je kent kortgeleden een geliefde verloren heeft, zoek hem dan op en troost hem. Als je hebt gehoord dat iemand zijn baan is kwijtgeraakt, doe dan je uiterste best om hem te helpen een andere te vinden. Gastvrijheid bewijzen aan een vreemdeling is zelfs meer dan het ontvangen van de goddelijke presentie.

(Een gebroken wereld heel maken. Verantwoordelijk leven in tijden van crisis, Middelburg 20172, 13)

De opzet van ons oecumenisch tijdschrift blijft dezelfde: exegetische inleidingen, preekvoorbeelden en bijzondere bijdragen voor de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar en hulplijnen. De exegetische inleidingen zijn ook goed te gebruiken in bijbelgroepen en leerhuizen.

In dit Marcus-jaar kunnen onderstaande publicaties ook goede diensten bewijzen (zie ook Redactionale van TvV 1, 2018,3):

  1. Hulshof, Zondag aan de rivier. Stilstaan bij evangelieteksten, Baarn 2018.
  2. Welzen, Tasten naar het Geheim. 62 oefeningen in Bijbelse spiritualiteit, Berne Heeswijk 2016.

Alle medewerk(st)ers dank in bij voorbaat voor hun bijdragen. Suggesties ter verbetering van Tijdschrift voor Verkondiging zijn van harte welkom.

De redactie hoopt ook dit jaar weer  met Tijdschrift voor Verkondiging aan u, pastores, predikanten en leden van liturgische werkgroepen, een vreugdevolle dienst te bewijzen bij de voorbereiding op en de verkondiging van Gods blijde boodschap (vgl. 2 Tim. 3,14-17) tot zegen van mensen.

Vrede en alle goeds!

Henk Janssen ofm
hoofdredacteur

Arnhem, Jonas, Tweede zondag van de Advent 2020

Vrijwillige bijdragen zijn welkom op NL 52 ABNA 0416 2441 81 t.n.v. de Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders Utrecht, o.v.v. TvV. Bij voorbaat hartelijke dank.