Het Tijdschrift voor Verkondiging brengt regelmatig een special uit, niet in tijdschriftvorm maar als boek. Deze uitgaven verschijnen bij uitgeverij Skandalon. De specials zijn gewijd aan preken bij gelegenheid.

Steenrots en struikelblok – Petrus in de Evangelies, Handelingen en brieven (2017)

ISBN 97894-92183-52-1 Prijs € 15,95
Een visser met Galilees accent wordt de founding father van de Sint-Pieter. Volgens de evangelies maakte hij de eerste tussenstappen van Galilea naar Judea. Het boek Handelingen van de apostelen ziet hem niet veel verder komen. Al zijn Romeinse lotgevallen zijn apocrief. De brieven die op zijn naam staan, zijn pseudepigraaf. In deze bundel treden de weerbarstigheid en veelkleurigheid van de apostel Petrus volop aan het licht. Zijn vroege dood trok sporen in het Johannesevangelie. De beroemde belijdenis: “U bent de messias” die in de synoptische evangelies Petrus wordt toegedicht, legt het Johannesevangelie Marta in de mond. Zijn unieke positie als Paasgetuige wordt daar door Maria ingenomen. In Johannes komt Petrus er in feite bekaaid vanaf. Vandaar dat een heel hoofdstuk ter compensatie moest worden toegevoegd (hoofdstuk 21). Daarmee werd het evangelie geschikt gemaakt voor breed christelijk gebruik. Exegeten en homileten van naam bieden grondige uitleg van sleutelteksten van en over Petrus en geven inzicht in het huidige Petrusonderzoek.

In naam van Paulus – Handelingen en de aan Paulus toegeschreven brieven (2015)

ISBN 97894-92183-16-3 Prijs € 14,95
In naam van Paulus behandelt de nieuwtestamentische brieven die op naam van Paulus staan, maar zeker niet door hemzelf zijn geschreven: die aan de Kolossenzen, de Efeziërs, de tweede brief aan de Tessalonicenzen, de brieven aan Timoteüs en Titus, en brengt ze in verband met het beeld van Paulus zoals dat in Handelingen van de Apostelen wordt geschetst. Al in de eerste eeuw beriepen christenen zich op Paulus, maar met ingrijpende vertekeningen. Ze brachten zijn denken bij de tijd en legden zijn vermeende geestelijke nalatenschap vast. De tentenmaker, onruststoker, bajesklant en bereisde farizeeër werd een christelijke autoriteit, een patriarchale huisvader, een kerkleraar met midden-platoonse, dan weer stoïcijnse gedachten. Evenals het eerder verschenen Paulus zelf, over zijn echte brieven, is In naam van Paulus geschreven door bijbelwetenschappers uit Vlaanderen en Nederland, katholiek en protestant. Zij leggen de huidige stand van zaken van het Paulusonderzoek voor aan een breed publiek.

Paulus zelf – de zeven echte brieven (2014, tweede druk 2016)

ISBN 978-94-90708-97-9 Prijs € 14,50
In Paulus zelf wordt door theologen uit Nederland en Vlaanderen een boekje opengedaan over de zeven brieven die (min of meer) door hemzelf geschreven zijn of waarschijnlijker, gedicteerd. ‘s Mans tragiek was dat hij zóveel gezag genoot, dat velen zich in zijn naam sterk hebben gemaakt voor allerlei ijzerenheinigheid of vooral tegen alles wat in het leven aardig, lief en leuk is. Nu mag hij voor zichzelf spreken. Dus los van wat hem wordt toegeschreven, aangerekend of toegedicht. De werkelijke Paulus was een hellenistische jood, een Romeins staatsburger, een ‘christen’ (een neologisme dat waarschijnlijk door hemzelf is gesmeed), een universalistisch denker die de muren tussen joden en heidenen, mannen en vrouwen, slaven en vrijen heeft gesloopt.

Een gezegend leven (2013)

ISBN 978-94-90708-81-8 Prijs € 13,50
Wie zich op de duim slaat, zegt lelijke woorden en: ‘Vermaledijde ding!’ Zegenen daarentegen is goede woorden spreken: benedicere, gebenedijd – de beste woorden die je over iemand kunt afroepen. Het woord zelf komt van ‘signare’, ‘segnen’, ‘zegenen’ dus; het werkwoord is afgeleid van ‘signum’: ‘teken’, namelijk het kruisteken. Het is een zegen als je leven in dat teken is gesteld. Je bekruist jezelf ermee, je wordt ermee getekend. Met onder meer: de huiszegen bij het betrekken van een nieuwe woning; de zegening van een kruisbeeld, icoon of adventskrans; de zegen bij jubilea; de zegening van huisdieren; de ziekenzegen en ziekenzalving.

Rouwvieringen (2011)

ISBN 978-94-90708-38-2 Prijs € 12,95
Oog in oog met de dood staan wij sprakeloos. Ieder woord dat dan wel gesproken wordt, luistert nauw. Het moet geloofwaardig zijn en partijdig: recht doen aan de overledene en solidair zijn met iedere rouwende die om de baar verzameld staat. Het moet ‘Woord van God’ zijn, met minder kunnen we niet toe. In deze bundel staat een breed scala van klassieke en onverwachte lezingen. Steeds met een concrete situatie voor ogen: de begrafenis van een doodgeboren kindje, een psalm die geëigend is om te lezen na een wanhoopsdaad, een eucharistieviering na euthanasie, de uitvaart van een man die stokoud is geworden.

Trouwvieringen (2010)

ISBN 978-94-90708-14-6 Prijs € 11,50
“De inleiding van Henk Janssen is al direct een tekst om vrolijk van te worden. Onbekommerd verbindt hij de rooms-katholieke sacramentstheologie met Bonhoeffers brieven aan zijn geliefde en Chatelion Counets exegese over tegennatuurlijke seks in de Romeinenbrief. God geniet van de liefde van mensen, alle liefde is op zichzelf een zegen en daarmee ook een zegen waard.” (dr. Roel Bosch in De eerste dag)

Het Doopsel (2009)

ISBN 978-90-76564-88-3  Prijs € 7,50
“Na twee mooie bijdragen over de betekenis van de doop en het doopritueel volgen tien bijdragen met schriftuitleg en preken. De preken zijn in een toegankelijke taal geschreven … Wellicht kan dit materiaal ook een rol spelen bij de doopvoorbereiding, bij vieringen waarin het doopsel in algemene zin gethematiseerd wordt, of bij ‘terugkomvieringen’ van jonge ouders. Degelijke doopcatechese blijft van belang voor iedere christen en hoeft zich niet te beperken tot het moment van het doopsel zelf.” (prof. dr. Martin Hoondert in Vieren)