Wegwerkzaamheden

Boeteviering Advent 2018

 

Symbolen: Een weg met hoogteverschillen, oneffenheden voor of rond een grote kaars. Men kan met traditionele wegbelemmeringen werken (stenen, rotsen, hoog en laag), maar ook wegwerkzaamheden in het verkeer gebruiken. Borden met of afbeeldingen van ‘hier wordt aan de weg gewerkt’, borden met wegversperringen etc. Verder staat er grote schaal met water in het liturgische centrum.

Openingslied: Psalm 103iii      

           

            K.        Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,
                        eeuwige God, wij willen U zien,
                        geef ons vandaag een teken van liefde.
            A.        Eeuwige God, wij willen U zien,
                        geef ons vandaag een teken van liefde.
            K.        Want wat de hemel is voor de aarde,
                        dat is Uw liefde voor hen die geloven.
            A.        Geef ons vandaag een teken van liefde.
            K.        Gij, de vergeving van alle zonden,
                        recht en gerechtigheid voor deze wereld.
            A.        Gij, de vergeving van alle zonden,
                        geef ons vandaag een teken van liefde.
            K.        Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
                        dat wij Uw mensen zijn, Gij, onze God.
            A.        Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,
                        eeuwige God, wij willen U zien.
                        Geef ons vandaag een teken van liefde.

Begroeting

Woord van welkom
In de naam van …

Welkom in deze boeteviering in de Advent, de voorbereidingstijd naar kerstmis. Advent betekent ‘toekomst’ of: ‘Hij komt’. We staan er bij stil dat de Komende komt, maar ook dat hij niet zo makkelijk binnenkomt. Er is veel in ons leven en onze samenleving dat zijn komst in de weg zit.
           In de liturgische ruimte ziet u naast een grote kaars – symbool van de Komende – een weg met wegwerkzaamheden. Wat in de weg zit willen we aankijken en barrières zo mogelijk weg werken.

Kyrie-litanie: God van genade (GvL 215)

            L         God van genade, wees ons genadig
                        Neem weg onze zonden, opdat wij leven.
                        Heer, ontferm U over ons.
            A         Heer, ontferm U over ons.

            L.        Laat ons weer horen van vreugde
                        en die gebroken zijn zullen weer opstaan.
                        Heer, ontferm U over ons.
            A         Heer, ontferm U over ons.

            L         God, schep in ons een hart dat zuiver is
                        en laat Uw Geest ons vernieuwen.
                        Heer, ontferm U over ons.
            A         Heer, ontferm U over ons.

            L.        Open Uw mond en wij zullen spreken
                        en onze woorden zullen U prijzen.
                        Heer, ontferm U over ons.
            A         Heer, ontferm U over ons.                       

            L         God, neem van ons aan wat wij geven:
                        een hart dat klein is en gebroken.
                        Heer, ontferm U over ons.
            A         Heer, ontferm U over ons.        

Openingsgebed

Eerste lezing uit Jesaja 40,1-8

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de heer heeft ontvangen.

Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de heer een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de heer zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De heer heeft gesproken!’

Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de heer erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Tussenzang: Psalm 25 Naar u gaat mijn verlangen Heer…       

 

Richt mij, Gij zijt de God die mij redt
en op U wacht ik een leven lang.
Refrein.

Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest,
hoe een en al liefde van meet af aan.
Refrein.

Goede en betrouwbare God,
wie afgedwaald is, wijst Hij de weg.
Refrein.

Arme en ootmoedige mensen
spoort Hij aan zijn weg te houden.
Refrein.

Alle wegen van God zijn liefde en trouw
voor wie bewaren het woord van zijn verbond.
Refrein.

Evangelie uit Lucas 3,1-6

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja

‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’

Overweging ( inleiding tot een gebaar van boetedoening )

Wegwerkzaamheden, dat is het thema van deze boeteviering. Het gaat Kerstmis worden, we gaan de komst van hem, die het Licht is, vieren, maar er zit nog wat in de weg. We horen vandaag Johannes de Doper met stelligheid zeggen: Al wat leeft zal Gods redding zien. En Jesaja: Er is troost. De troost is onderweg. De tijd van straf en gebogen lopen is voorbij. De lezingen willen ons meenemen in verlangen naar toekomst en licht. Aanstekelijke overtuiging. En tegelijk: er zijn blokkades. Alsof het licht er niet door kan. Er zijn dikke wolken waar het licht maar niet doorheen wil breken.
           Hoe herkenbaar de beeldtaal van de Schrift, ook vandaag. We kunnen denken aan onrechtvaardigheid in de samenleving, aan ongelijkheid, aan giftige stoffen, die de in zichzelf zo zuivere lucht verstikken, ziek maken. Daar gaat het óók over, maar vandaag willen we vooral bij onszelf stil staan. De verbetering van de wereld bij ons zelf laten beginnen.
           Er is moed voor nodig om naar jezelf te kijken. Wat maakt dat we minder dicht bij onszelf, bij de ander, bij Gods liefde zijn, dan we zouden willen. Voor ieder is dat verschillend. Je kan vastzitten in wat je is overkomen, je verleden… oude conflicten… je wacht nog steeds op een gebaar van de ander… je bent teleurgesteld… soms letterlijk in de schuld zitten… er is schaamte… wat je niet kunt delen met de ander, misschien zelfs niet met jezelf, maar het is er wel… de beperkingen van je lijf… zorgen om iemand in je directe omgeving…
           Een bevrijding kan het zijn om die blokkades aan te kijken, daar tijd voor te nemen en te weten dat er iemand is bij wie we deze blokkades neer kunnen leggen, die ons aanneemt, meer dan wij zelf dat doen…
           Is dat geen Kerstmis? Dat iedereen zich aanvaard mag weten met alles wat je in de weg zit. Herders die maar turen in de nacht gaan op weg naar het kind. Koningen komen van hun troon, er is een vader die niet weet of hij vader is… een man die in de ogen van de wereld geen man is, er is een ezel, een os, dat wil zeggen een stier die geen stier meer is… Allen gaan op weg, knielen, delen hun gebrokenheid. Aan ons de uitnodiging ons bij hen aan te sluiten.

Laten we een ogenblik stil zijn en stilstaan bij zoals we hier zijn, bij wat ons in de weg zit en belast, wetend dat Hij ons aanvaardt en naar ons toe wil komen….

Viering van vergeving  Wilt u – zo mogelijk – gaan knielen?

Lied en gebed om vergeving

Lied: O Lord Hear My Prayer

Oh Lord, hear my prayer,
oh Lord, hear my prayer,
when I call answer me.
Oh Lord, hear my prayer,
oh Lord, hear my prayer,
come and listen to me.

V In Jezus Christus heeft God ons getoond                                              
           dat zijn liefde groter en sterker is dan zonde en tekort.                                 
           Daarom durven wij vol vertrouwen om vergeving te vragen
           als wij tekortschoten in onze opdracht
           ons leven met anderen te delen 
           zoals Jezus deed: mild, begrijpend en verdraagzaam,                                          
           – als we mensen waren die meer naar de letter leefden                                              
           dan naar de geest. 
           Daarom bidden wij:                                                              
A God, ontferm U over ons.
 
V Vragen wij om vergeving als wij onbegrip lieten groeien                                 
           tussen onszelf en degenen met wie wij samen leven,                                           
           als we niet in gesprek bleven met degenen                                                 
           die anders denken en doen dan wijzelf.                                                    
           Daarom bidden wij:                                                                            
A God, ontferm U over ons.
 
V Vragen wij om vergeving                                                  
           voor het tekort van onze wereld,                                                      
           waarvan wij een deel zijn:                                                                
           voor de schade aan de natuur,                                                             
           de armoede, de onderdrukking en het geweld                                                 
           waaronder mensen moeten leven.
A U roepen wij aan:                                                                      
           Bron van leven, doe ons herleven,                                                           
           wil ons vergeven.
 

Uitnodiging om de weg voor de Komende vrij te maken en een handoplegging te ontvangen

 

V         We nodigen u uit naar voren te komen met in gedachten dat wat u blokkeert, wat tussen u en de ander in staat, tussen jou en het licht. Dat neem je mee naar het water. Met het water kun je een kruisteken maken en daarmee zeggen:

Neem mij zoals ik ben.
Aanvaard en vergeef mijn tekort.
Genees mij van wat me verhindert
nieuwe wegen te zoeken,
van wat me in de weg staat uw licht te zien.

            Wie wil, nodigen wij uit om naar voren te komen
            en u open te stellen voor Gods vergevende liefde
            als belofte van toekomst.
            We willen je als voorganger een hand opleggen
            en voor je bidden:

Moge de God van mildheid
je bevrijden en heel maken.

Lied: Psalm 130

Uit de diepte roep ik jou,
jij, Heer, hoor mijn stem.
Doe je oren open, jij, en luister
naar mijn stem die om genade smeekt.
Zou jij zonden tellen, wie zal dat bestaan?
Maar bij jou is vergeving, zo wil jij gekend zijn.
Ik wacht op Hem, en hoop,
mijn ziel wacht Hem, en volhardt.
Ik houd mij aan zijn woord.
Mijn ziel ziet uit naar Hem,
zoals wie staat op wacht uitziet
naar de morgen naar het morgenlicht.
Israël, volhard in Hem,
want bij Hem is genade
kracht om te bevrijden
is bij Hem, veel kracht.
Hij zal jou bevrijden, Israël,
uit de macht van ongerechtigheid.

Slotgebed

Zegenbede

Zegen ons met het licht van uw ogen

Slotlied: Nu daagt het in het oosten

Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ‘t morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ‘t eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

 

Boeteviering, prof. dr. Marcel J.H.M. Poorthuis

webdesign: Artis